تانکر ذخیره ایستاده http:// 0 fa تانکر ذخیره ایستاده http:///fa/index.asp?p=NEWSVIEW&id=18